×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Rekonstrukce Kulturního domu

- pochybné chyby podruhé

 

O účelovosti článku Ing. Špičky, místostarosty města, k rekonstrukci kulturního domu, v jednom z minulých čísel  Chlumeckého zpravodaje, nebylo pochyb. Na jeho připomínky jsem už reagoval. Tento článek je snahou odpovědět na jeho informaci o uzavření šetření Policie ČR týkající se podezření, zda nedošlo ke škodě a ke značnému prospěchu zhotovitele stavby v souvislosti s plněním smlouvy a s neuplatňováním práv města Chlumec podle Smlouvy o dílo. O oprávněnosti podezření na škodu vzniklou městu a o povinnosti se obrátit na Policii ČR nepochybuji. Na otázku, kdo je zodpovědný, měla šetřením odpovědět Policie. Mohl jsem být obviněn sám nebo někdo ze současného vedení města nebo mohla být vyvozována spoluzodpovědnost vůči technickému dozoru na stavbě. Jednoduše padni komu padni. Policie nevyšetřila nic, anebo se jen ze složitého šetření dočasně vyvlékla?

Jako první z mých pochybností je možné uvéstněkolik příkladů o podivném převzetí nedokončené stavby a neuplatnění penále. Povinností zhotovitele stavby bylo provést stavební dílo podle projektové dokumentace do smluvního termínu, který mu byl dokonce dvakrát prodloužen. Za nedodržení termínu ukončení mu hrozila penalizace (za každý den 141 970Kč). Pro převzetí dokončenDSC09096é stavby platily dvě smluvní podmínky. Jednak ukončení všech prací podle projektové dokumentace tak, aby stavba a každá její část byly ke dni ukončení schopny plného obvyklého užívání. Případné drobné vady a nedodělky samy o sobě ani ve spojeníjinými neměly bránit řádnému užívání díla.Za druhé byl zhotovitel vázán ke dni předání doložit všechny ve smlouvě a ve stavebním povolení specifikované doklady, neboť cituji Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni.“Zástupce města (?) ho za doložené považoval, když písemně převzal ukončenou stavbu již 20. 12. 2018. Z fotografií společenského sálu pořízených 7. 1. 2019 je zřejmé, že zde neskončila ani pokládka podlah (na podiu nezačala), o nedokončeném interiéru barů je zbytečné diskutovat atd. O nějakém obvyklém užívání nemluvme. O včasném vyklizení staveniště a uvedení povrchů do předepsaného stavu svědčí další foto, jak vypadala ukončená zpevněná úniková požární cesta ke stejnému dni. Příkladů je více.

Jak zástupce města mohl bez dokladů považovat dílo za dokončené? V protokolu o převzetí díla není ani zmínka o nějakých dokladech. Většina z dokladů byla pořizována a datována až v lednu 2019. Geodetické zaměření stavby po realizaci je datováno 21. 1. 2019. Bylo součástí díla a rozpočtu, neobjevil se v méně pracích a byl zhotoviteli uhrazen, přestože ho zhotovitel stavby nikdy nedodal. Město si zaměření duplicitně objednalo ještě samo a uhradilo ho ještě panu radnímu Ing. Vodňanskému za cenu výrazně vyšší, než podle rozpočtu.

            Přestože zhotovitel neplnil základní dvě smluvní podmínky odevzdání díla v termínu, tak zástupce města dílo převzal a dokonce bez účasti technického a autorského dozoru. Nechyběl-li nám technický dozor při převzetí ukončené stavby, tak proč ho město platilo ještě měsíce po kolaudaci? Město neuplatnilo žádné sankce z omeškání (993 790Kč jen k 7. 1. 2019) ani jiné smluvní sankce, přestože byly prokazatelné. Stavební úřad zkolaudoval dílo, přestože nebyly dodrženy platné právní předpisy a normy hlučnosti u vnější vzduchotecDSC09075hniky.

        Druhou skupinou pro pochybnosti, finančně rozsáhlejší, byl způsobu projednávání a odsouhlasení dodatků ke smlouvě, rozsah odsouhlasených změn položek rozpočtu u méněprací a víceprací spojený s nedůsledností kontroly hrazených prací. Mnohé práce nebyly řádně provedeny nebo dokončeny, duplicitně objednávány a jiné. Raději opět jen dva jednoduché příklady. Se změnou dispozice v suterénu pod vstupem do úřadu, vynecháno sociální zařízení a šatny pro bar, nebyla zde také realizována vzduchotechnika za 96 215Kč. Při projednávání se objevila mezi méně pracemi, ale ve schválených změnových listech ji už nenajdete. Kdo kontroloval práce a rozhodoval o uhrazení faktury? Jiný příklad u východního vstupu do objektu, kde projekt předpokládal vybourání původního opěrného zdiva a jeho nahrazení prefabrikáty z pohledového betonu. Nic se nebouralo, původní zdivo bylo pouze povrchově opraveno, ale nedodané prefabrikáty a jejich montáž v žádném odpočtu prací nenajdete (68 444Kč). O akceptování neoprávněných víceprací, podivném zapomenutí odpočtu méněprací, o kvalitě a reklamacích vad a nedodělků by bylo možné sepsat román. Kdo je zodpovědný?

        Věnoval jsem na webu pozornost nekvalitě rampy už při ukončení stavby. Reklamace byla uplatněna po třech letech zapatláním rozpraskaného betonu pryskyřicí. Připadá vám jako nová? Letos opět namísto reklamace platíme Studiu Jelínek za opravy vnitřního dešťového svodu a sádrokartonů na sále. Pod objednávkou je už tradičně podpis pana Ing. Špičky. Opakuje se to samé, jako tomu při přebírání nedokončené stavby.

Mnou vyčíslený odhad škody vzniklý městu dosáhl 3, 403 milionu korun. Neuplatněné sankce z toho tvořily jen třetinu (1.143.790Kč.). Jen proto stále pochybuji, že by Policie ČR šetření odložila definitivně. Nemůže zůstat u trapných výmluv, zdůvodňujících, proč město převzalo nedokončenou stavbu a neuplatňovalo sankce, anebo proč nepožadovalo od technického dozoru práci, za kterou ho platilo.

Zájmy Chlumce se obhajují jinak, než tomu bylo při dokončení kulturního domu.

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments