×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Podivné komise a odměny zastupitelů

Hledáním klíče ke schválení odměn, které si schválili zastupitelé v roce 2013 za svou „účast nebo neúčast" v komisích a výborech, se logicky otevřela otázka smyslu různých komisí a výborů v naší obci. Jen pro orientaci, výbory jsou voleny celým zastupitelstvem obce, které je úkoluje a také kontroluje, na rozdíl od komisí, které si vytváří Rada obce.

O přínosu a užitečnosti komisí, které až na výjimky nemají vůbec žádnou pravomoc, mohou vědět pouze vlastní členové komisí a snad také členové Rady obce. Komise jsou většinou poradními orgány, až na přestupkovou komisi, plně k dispozici pouze Radě obce. V Chlumci často tak trochu „děvečka pro všechno" nebo pro potřeby starosty. V usneseních Rady obce se o nich téměř nic nedozvíte.
Bleskové jmenování členů sedmi komisí a Redakční rady Chlumeckého zpravodaje po volbách 2010 proběhlo podle připraveného scénáře. Dle tradic z minulosti, že schůzováním se širokou účastí vybuduji světlé zítřky, naplnila koalice vyjmenováním z řad především svých příznivců všechny komise. Někteří včetně zastupitelů figurují i ve více komisích. Aby se na všechny dostalo, tak také vytvořila komisi osmou s neotřelým názvem a neurčitým smyslem „komise pro mimořádné události". Naopak někteří jedinci se prosadili do více komisí. Od té doby v jejich složení nalezneme jen malé personální změny, i když některé jsou účelové.
Vraťme se k mnohem zajímavější otázce, jaké komise a na jakého čerta tu tolik komisí máme. První dvě, Komise přestupková a Povodňová komise, vycházejí ze zákona, ale jen první z nich má v Chlumci opodstatnění.
Komise pro projednávání přestupků - funguje i díky předsedovi

Je zřízena dle zákona o obcích a zákona o přestupcích, a proto projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obcím svěřeny. Dále přestupky proti veřejnému pořádku nebo proti majetku, jakož i proti občanskému soužití. JUDr.Melicher si dokázal vysloužit úctu a uznání za fungování této komise. Možná si ani potrestaní nestěžují.

Povodňová komise - orgán v Chlumci nutný jako houslistovi dudy
Zákona o vodách umožňuje, ale nenařizuje, obecní radě zřídit povodňovou komisi, je-li v jejich územním obvodu možnost povodní. V posledních dvaceti letech se v Chlumci zaplavily zahrady a několik sklepů v Žandově, ale o skutečných záplavách snad nemůžeme mluvit. Hrozí nám teoreticky, podle plánů v případě 100leté vody, zaplavení zahrádek Pod Čejčarem, ale k tomu stálou komisi v Chlumci určitě nepotřebujeme. Stačí si přečíst o její činnosti zápisy z jejího zasedání, hlavní náplní je „kontrola spojení". Ostatně většinou v jiných obcích její činnost jednoduše zabezpečována podle zákona obecní radou!
Komise pro občanské záležitosti - tradice, smysl pro komunitu,
ale...někdy v Chlumci agitka. Snad je to jediná komise, kterou má každá obec. Přivítat nové občánky, popřát důchodcům, že se blahopřání dožili, oddat neoddané, aby nežili jen na hromádce a mohli se případně i rozvést. Činnost užitečná, kterou obec hlavně vyjadřuje občanskou sounáležitosti. Díky za ni, i když se nechystám ji momentálně využít. Nečekám v rodině ani přírůstek ani svatbu a na důchodové blahopřání je také naštěstí daleko. A nechtěl bych ani, aby mi jako důchodci, gratulantka připomínala a zdůrazňovala při blahopřání, že ji posílá pan starosta víte, starosta Ing.Maxa. To je trochu trapné, že...
Urbanistická komise -dnes přejmenována „pro harmonický rozvoj"
nemá s harmonií nic společného. Její složení v minulosti, kdy dva z pěti jejich členů byli přímo členy rady obce (Ing.Maxa a Ing.Vodňanský), které radili, bylo nepochopitelné. Většina členů této „odborné" komise postrádala odbornost pro urbanismus, smysl pro dlouhodobé koncepční myšlení a nutnost hledání kompromisů v územním rozvoji.
U některých chyběla dlouhodobě také vůbec účast na jednáních. S přejmenováním na komisi „harmonického rozvoje" a jmenováním Ing.Babické předsedou komise k žádné harmonii nedošlo. Ing. Babická si dovolila mít vlastní názory odlišné od Ing.Maxi, nejen na územní rozvoj, a tak komise po krátké době přišla o svou předsedkyni. Ubohost odůvodňování jejího odvolání stížnostmi „některých členů komise" se velmi rychle vysvětlila. Byla to lež. Ing.Maxa se opět schovat za anonymní usnesení Rady města. Typický příklad pro sestavování komisí Rady obce v Chlumci. Komisi dnes nemá kdo svolat a v podstatě od září minulého roku funguje jen na papíře. Cíl „zablokovat příliš aktivní komisi" v době projednávání nového územního plánu, se podařilo Ing.Maxovi a vážené Radě obce dosáhnout. Moudrý by věděl, že ochota, odbornost a třeba jen životní zkušenost některých členů komise může Chlumci přinést více, než „loajální kamarádi".
Komise pro životní prostředí - amatéři duplující státní orgány
Pod životním prostředím si můžeme představit mnohé, ale s některými jmény členů chlumecké komise pro životní prostředí i nejbujnější představy blednou. Oblast životního prostředí je z hlediska pravomocí a úloh mezi orgány státní správy dost jednoznačně rozdělena. Ať jde o problematiku odpadů, vod, exhalátů, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu nebo problémy pohřebnictví. Ale proč ne, zkuste poradit radě, pokud vás bude brát vážně. Pokud by rada komisi zrušila, nikdo by třeba neplakal. Možná, že otázky životního prostředí je možné projednávat i v komisi pro harmonii, pokud by měla předsedu.
Komise kulturní a sportovní - největší a nejméně škodí.
Když bychom členy komise spočítali, snad bychom z nich sestavili fotbalové mužstvo nebo hudební ansámbl. Co konkrétního vlastně komise řešila a vyřešila, jak poradila radě obce? Na nejvýznamnějším kulturním podniku roku 2013 Chlumeckého guláše, který v Chlumci proběhnul za účasti špičkových kapel z celé republiky, se ani obec ani kulturní komise neúčastnily. Jistě platí, že sportovci i kulturní nadšenci se obejdou bez schůzování obecních komisí. Přínosem obce je vystihnout a posilovat materiálně, finančně nebo organizačně podněty vycházejících přímo od klubů, spolků a souborů v obci. Přesným opakem bylo až do konce roku 2012 zadržování slíbených a zastupitelstvem řádně odsouhlasených příspěvků sportovcům. Bez podpory aktivních lidí, bez ohledu na jejich vztahy s dočasným zadkem ve starostenském křesle, hyne obvykle nejen kultura a sportovní aktivity, ale celý společenský život obce.
Komise sociálně-zdravotní - dnes již jen sociální
Možná existují problémy sociálního charakteru, kde komise svým názorem a obec finančně nebo jinak může být prospěšná. Jaký byl přínos „zdravotní komise" při řešení úpadku zdravotnických služeb v Chlumci? Ona určitě neradila starostovi, aby inicioval problémy při výstavbě nové lékárny a zdravotního střediska. Raději ji přejmenujte pouze na „sociální".
Komise škodní a likvidační - chlumeckým reliktem minulosti.
Reliktem již zmizelého druhu, můžeme nazvat jmenování stálé komise škodní a likvidační. Její historické kořeny v obci by nejlépe vysvětlit Eda Rákos. Většina obcí nebo krajů se bez stálých komisí tohoto druhu klidně obejde. Úlohou škodní komise je zkoumání příčin, míry zavinění a dokonce zodpovědnosti konkrétních osob při řešení škod na majetku obce nebo také škody vzniklých zaměstnancům a to vše v mezích zákoníku práce a navazujících právních předpisů. K tomu žádný zastupitel není potřebný. Její likvidační činnost tkví ve vyřazování nepotřebného, poškozeného nebo znehodnoceného movitého majetku. Jinde členy těchto komisí tvoří obvykle vlastní zaměstnanci organizace a bývají jmenováni radou obce nebo dokonce jen tajemníkem úřadu. Příkladem personálních hrátek byl v této komisi pan René Volf. Byl platným členem škodní komise až do rozpadu koalice, protože se asi stal ve škodní komisi nežádoucí škodnou, byl odvolán. Protože se René Volf nezměnil a zůstal stejným René Volfem, tak ta chyba bude asi někde jinde.
Komise pro mimořádné události – mongolský exot pro přípravu na cokoliv
Úžasný název, ale nikde na internetu se mimo Chlumec komise takovéhoto názvu nenachází. Kdo ji vymyslel a co má řešit tato komise? Požáry, zemětřesení, povodně, epidemie, ekohavárie nebo facku starostovi na plese? Na internetu po dlouhém hledání se našla mimo Chlumec pouze jedna taková komise a dokonce státní. Existuje v Ulánbátaru v Mongolsku od roku 2011.
Z informací poskytnutých z městského úřadu je jisté, že se ještě ani jednou nesešla. Návrhem Ing.Maxi na vyjmenování komise jsme dosáhli úrovně Mongolů a příslušní členové zastupitelstva pravidelných měsíčního finančních ocenění.
A jak zpátky z Asie do Evropy...
Nejjednodušším řešením v souvislosti s komisemi a odměňováním zastupitelů za ně by bylo rázně a přehodnotit počet komisí a jejich přínos obci. V návrhu V.Henzla z minulosti odměňovat zastupitele podle jejich aktivity a to třeba účasti na zasedání, bylo zrnko pravdy. Odměna zastupitelům by měla být stanovena podle jejich přínosu pro obec.
O užitečnosti a permanentní činnosti přestupkové komise a komise pro občanské záležitosti nemá většina těch, kteří je sledují pochybnost.
Stejně tak není pochybnost o zbytečnosti a nahraditelnosti komise povodňové samotnou radou města, možnosti zlikvidovat komise škodní a likvidační jmenováním jejích členů z řad zaměstnanců úřadu nebo účelově ji doplnit až při řešení konkrétní škody. Neoddiskutovatelný je návrh na vyhlazení z povrchu zemského mongolské komise pro mimořádné události.
Pro činnost ostatních komisí se podle zaměření na splnění konkrétních problémů v průběhu roku najdou témata. Proč Rada města nepředkládá zastupitelstvu roční zprávu, jak komise fungují, když si je sama zřídila, a jsou-li pro ni potřebné. A až potom ať navrhuje odměny zastupitelům nebo třeba všem členům komisí. Proč jsou vůbec odměňováni z členů komisí jen zastupitelé a ne všichni jejich členové? V návrhu ročního rozpočtu obce s nějakým horním limitem pro odměny pro členy komisí by bylo možné včas počítat. Nemají smysl komise, o kterých nikdo nic neví, a jejichž jmenování je založeno na „loajálnosti"k momentálnímu vedení obce nebo za odměnu.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - uzair

  This weblog seems to get a great deal of site visitors. How do you promote it? It gives a nice individual twist on things. I guess getting something useful or substantial to post about is the most important factor.
  <a href="/https://www.totoya24.com/">토토사이트</a>;

 • Guest - Roman khan

  Music began playing as soon as I opened this web site, so irritating!
  <a href="/https://www.totoya24.com/">토토</a>;

 • Guest - Laim

  Without fail, your writing style is top professional; even your website also looks amazing thank you for posting. dafabet

 • Guest - anus

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!
  [url=https://mt-on365.com/]사설토토

 • Guest - Roman khan

  You created some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals is going as well as along with your website.
  사설토토

 • Guest - chrisevan55

  Simply wanna comment on few general things, The website design is perfect, the articles is rattling fantastic : D.
  사설토토

 • Guest - chrisevan55

  Hello to all I cannot understand the way to add your website in my rss reader. Assist me, please
  토토

 • Guest - mueed Ahmed

  After research just a few of the weblog posts on your website now, and I actually like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and can be checking back soon. Pls try my website online as well and let me know what you think. du doan xsmb

 • Guest - mueed Ahmed

  You produced some decent points there. I looked on the internet for that issue and located most individuals goes along with along with your internet site. soi cầu online

 • Guest - potato

  <a href="/https://ufa1819.com//">ยูฟ่า</a>Baccarat is a popular online casino card game.