×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Tajemný tajemníčku, kde přebýváš

Úředníků nám na městském úřadě přibývá, ale někteří jen na papíře. Z usnesení Rady města, která o počtu úředníků rozhoduje vyznělo, že v květnu 2011 nám jich stačilo 12, o rok později v červenci 2012 se nám počet rozrost na 14 a letošního roku v březnu je jich už potřeba 15. Obec nám nevyrostla a smysluplných úloh na úřadě nepřibylo. Ať už tam dnes sedí kolik chce úředníků, tak mezi nimi chybí stále ten nejdůležitější - tajemník úřadu.

Je s podivem, když o opětovném zřízení funkce tajemníka rozhodla Rada obce již v červenci 2012 (usn.č.12/49R/2012), že se stále vhodný tajemník nenašel. Nikdo ho ani nehledá nebo nejsou stále peníze potřebné k jeho zaplacení? Stačilo by vyslyšet hlasy některých zastupitelů na zrušení vyplácení dvou místostarostů nebo na úplné zrušení zbytečné funkce druhého místostarosty. Kdo je tím doslova ohroženým? Místostarostou, kterého koalice na radnici před únorem 2012 a ani po něm neplatila za jeho práci, ale za jeho „loajalitu" při hlasování je Jaroslav Slavík. Úspěšný komparsista ze slavné bitvy z roku 1813 je tím číslem 2, co stále ve funkci žije. Za měsíční žold odevzdává ochotně svůj komunistický hlas každému, kdo je u moci. Nikoho loajálnějšího pro demokracii a vlastní kapsu si příznivci strany „ s lidmi pro lidi" v Chlumci už nedokázali roky zvolit. Znáte snad nějakou obec naší velikosti, kde slušně placený starosta potřebuje ještě dva nadstandardně placené místostarosty? Znáte ještě jiného zastupitele v Chlumci mimo J.Slavíka, který se jako jediný nevzdal v době akutní nouze v Chlumci po volbách svého možného značného příjmu za výkon funkce?
Ale důvod chybějícího tajemníka není vlastně ve financování. Již třetí rok dostává obec do svých příjmů od státu ročně navíc o 10 mil.Kč. Absence tajemníka totiž umožňuje všechny jeho pravomoci v souladu se zákonem soustředit přímo do rukou starosty. To je ten hlavní motiv pro „nejmenování vedoucího úředníka". A nejsou to pravomoci malé. Profesionální tajemník má totiž veškeré pravomoci vůči zaměstnancům jako statutární zástupce zaměstnavatele. On zabezpečuje výběrová řízení na místa zaměstnanců v úřadu, podepisuje s nimi smlouvy a propouští je, stanovuje platy atd. On ve skutečnosti rozhoduje o obsazení funkcí vedoucích pracovníků na úřadu, když dává Radě návrh na jejich jmenování. Je plně zodpovědný za chod úřadu, plní úlohy dané mu zastupitelstvem, radou a starostou, ale není možné s ním jen tak jednoduše manipulovat. Dokáže být ochranným valem pro pracovité úředníky před arogancí starostů a různých jiných zvolených potentátů a sám je přitom dostatečně chráněn mocným štítem proti svému případnému a neodůvodněnému odvolání ze strany starosty obce. Souhlas s jeho jmenování i odvoláním starostou je totiž podmíněn vždy souhlasem ředitele krajského úřadu, jinak je neplatné.
O to všechno by Ing.Maxa jmenováním tajemníka úřadu v Chlumci přišel. Žádná drezůra zaměstnanců by už nepřicházela do úvahy, pokud by jmenovaný tajemník byl skutečným a zodpovědným profesionálem. Pracovití a poctiví úředníci by jásali, i když ztráta pravomocí by možná starostovi a některým radním připadala jako katastrofální.
První pokus o výběr tajemníka se uskutečnil za starostování Ing.Maxi již na přelomu let 2010-2011. Jmenované výběrové komise pro výběr tajemníka sice důsledně nesplňovaly zákonné podmínky v zastoupení minimálně jedné třetiny svých členů ze strany úředníků obce (2 úřednice spolu z 5 členy Rady obce netvořili minimálně jednu třetinu z celé komise), ale přece se jim na druhý pokus podařilo pro funkci tajemníka obecního úřadu Chlumec navrhnout někoho vhodného či přijatelného. Když Rada obce uložila usnesení z 23.2.2011 starostovi jmenovat paní Ing. Věru Součkovou do funkce tajemníka úřadu, zdálo by se, že se jmenování nevyhne, ale .... Ale již 10.3.2011 své rozhodnutí Rada zrušila. Není vůbec důležité, že radu obce starosta k svému rozhodnutí o jmenování či nejmenování tajemníka nepotřebuje. Milou paní Ing. Součkovou jistě převratnost změn v rozhodování v Chlumci asi nepříjemně překvapila. Když ji nejprve informovali o výběru a předpokládaném jmenování, dala v původním zaměstnání výpověď. Pak bylo vše jinak a jen těžko přetěžko se musela se svým zaměstnavatelem najít dohodu o zrušení své výpovědi. Jednoduše si z ní Chlumečáci udělali dobrý den.
A zůstává nám ještě jedna teorie, i když úplně schizofrenní, proč stále tajemníka nemáme. Možná si někdo dnes na radnici namlouvá, že po předpokládaném neúspěchu v nadcházejících obecních volbách, by se mohl zakuklit v neotřesitelné funkci tajemníka úřadu. Prostě být v teple, za velmi slušný plat a s téměř neomezenou zlomocí nad úředníčky.
MOHL BY TO BÝT, ING.MAXA? HÁDEJTE SI SAMI! TO BY UŽ TOTIŽ NEBYLA JEN TEORIE NEBO POUHÁ SCIENCE FICTION, ALE DOSLOVA HOROR NA RADNICI.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Adilkhatri

  I just need to disclose to you that I am new to weblog and unquestionably enjoyed this blog website. Likely I'm going to bookmark your blog . You completely have magnificent stories. Cheers for imparting to us your blog. 출장마사지

 • Profit primarily prime quality items -- you can understand them all within:
  출장마사지

 • Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here.
  출장마사지

 • Guest - 토토사이트

  I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! Your text to link

 • Guest - Adilkhatri

  I should state just that its magnificent! The blog is instructive and dependably create astonishing things. 출장마사지

 • Guest - Adilkhatri

  Recognizes for handwriting such a commendable section, I lurched adjacent to your blog other than anticipate a modest bunch prompt. I need your tone of composition... 출장마사지

 • Guest - Adilkhatri

  Magnificent dispatch! I am to be sure getting well-suited to over this data, is genuinely neighborly my amigo. In like manner awesome blog here among a significant number of the exorbitant data you gain. Hold up the advantageous procedure you are doing here. 메이저사이트

 • Guest - Adilkhatri

  All things considered I read it yesterday yet I had a few musings about it and today I needed to peruse it again in light of the fact that it is extremely elegantly composed. 메이저사이트

 • Guest - Adilkhatri

  Goodness! Such an astounding and supportive post this is. I outrageously cherish it. It's so great thus amazing. I am simply flabbergasted. I trust that you keep on doing your work like this later on moreover. 메이저사이트

 • Guest - Adilkhatri

  Gangaur Realtech is a professionally overseen association work in land administrations where incorporated administrations are given by experts to its customers looking for expanded an incentive by owning, possessing or putting resources into land. 메이저사이트