×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Kulturní dům- sen se stal skutečností

Od června 2015, kdy architekti, otec a syn Tučkovi, představili na jednání zastupitelstva svou Studii na rekonstrukci Kulturního domu a kina uplynulo pouze tři a půl roku. Chlumec a jeho občané dnes mohou být pyšní na svůj architektonicky nový a moderní společensko-kulturní stánek. Sen se stal skutečností přes všechna úskalí, nedůvěru a překážky škarohlídů.

Před vedením města po volbách 2014 stálo těžké rozhodování, jak naložit s kulturním domem, který byl roky zanedbáván, a zda odkoupit zpět budovu městského úřadu na ul. Krušnohorské 39, o kterou Chlumec přišel při exekuci. Kulturní dům byl bezplatně převeden ze státu do majetku obce, ale celý dluh za odkoupení kina 5,690 mil. Kč platilo město až po volbách 2014. O potřebě oprav kulturního domu nikdo nepochyboval a bývalá radnice vypadala jen na první pohled lépe. To se v plné nahotě projevilo až když objekt bývalé "radnice" pan V. prodal nynějšímu vlastníkovi. Probíhající stavební úpravy nového vlastníka přijdou na více než 25 mil. Kč, především proto, že bylo nutné přistoupit ke kompletnímu bourání narušených stropů.

Studie rekonstrukce Kulturního domu a kina, předložená zastupitelům v červnu 2015 architekty Ondřejem a Viktorem Tučkovými, všechny přítomné okouzlila. Celkový dojem a ekonomické zhodnocení, když jako součást kulturního domu byl navržen nový Městský úřad s cenově srovnatelnou variantou rekonstrukce v případě ponechání pouze původní kulturní funkce, byl prvním krokem při dalším rozhodování. Rozhodnutí o stěhování městského úřadu padlo až později. Jak komicky dnes působí, že pátou kolonou všech zastánců udržení sídla městského úřadu v budově na ul. Krušnohorské se stal její tehdejší majitel René Volf. Nejen u Chlumecké alternativy, která ve svém volebním programu stěhování odmítala, ale s neochotou a pohodlností radikálně něco měnit mohl René Volf počítat i u dalších zastupitelů. Drželi se českého přísloví „Lépe vyhořet než se stěhovat“. Pan Volf, ve snaze zabránit případnému přestěhování městského úřadu, zahltil různé státní instituce včetně Úřadu na ochranu hospodářské soutěže udáními týkajícími se rekonstrukce kulturního domu, ale také dalších městských investic. Když odmítl nabídku města za odkoupení podle znaleckého posudku (8,6mil.Kč) a dále tvrdošíjně trval na své nereálné nabídce 10,7mil.Kč, bylo vše jasné. Zastupitelé rozhodli, že se město soustředí na investice směřované do vlastního majetku a přestěhuje tam svůj úřad. Zůstalo jen vymyslet, jak to vše zvládnout organizačně a finančně.

Postup a organizace stavební rekonstrukce

Organizačně byla rekonstrukce rozdělena na dvě etapy. Při I. etapě bylo cílem přemístit do upravených prostor městský úřad, zbavit se tím dalšího nájemného (ročně 900 tis. Kč), a odstranit kritické závady bezprostředně ohrožující další užívání kulturního domu a kina. Proto se součástí I. etapy mimo kanceláří stala rekonstrukce střechy nad kinosálem, kde došlo v letech 2015-16 dvakrát k vytopení, a instalace nových dvou plynových kotlů pro celý komplex. Jeden z kotlů byl vyřazen jako neopravitelný v roku 2016. Druhým důvodem pro etapizaci byla časová náročnost projektové přípravy a administrace pro získání dotací a věcná a časová koordinaci dalších souvisejících investic.

Zásadní  podmínkou pro získání dotace z Programu mobility na výtah a terasu s rampou (3,2 mil. Kč) se stala bezbariérová trasa dovedená přímo až k objektu kulturního domu po chodnících vybudovaných při rekonstrukci ulic Nad Školou a ul. Muchova. Časově ještě náročnější bylo získání dotace z Evropských fondů na zateplení budovy, výměnu oken a vzduchotechniku (7,0mil.Kč), která se dokonce promítla ve II. etapě do účelového rozdělení stavby na 13 stavebních objektů. Definitivní rozhodnutí o přidělení obou dotacích jsme získali až v roku 2018.

Z hlediska časové a věcné koordinace nových inženýrských sítí v ulicích Nad Školou a Muchova se podařilo dohodnout, že zde Severočeské vodárny a kanalizace ze svých prostředků provedly v letech 2016-2017 rekonstrukci vodovodů včetně potřebné překládky před kulturním domem. Město zde dobudovalo novou dešťovou kanalizaci, jako jednu z podmínek pro zařazení plánu modernizace čističky odpadních vod v Chlumci na rok 2020. Další překládky inženýrských sítí před kulturním domem, plynu, datových kabelů a elektrického vedení ČEZ, musely předcházet stavbě terasy kulturního domu. Každá ze staveb musela mít svou dokumentaci a právoplatná rozhodnutí stavebních úřadů. Žádost o překládku ČEZ podalo město v listopadu 2016, tedy v době, kdy byla dokončována I. etapa a vlastní překládku ČEZ ukončil až v květnu 2018, kdy už dlouhé měsíce probíhaly stavební práce na II. etapě.

Bankovní úvěr a dotace

          O nákladech rekonstrukce kulturního domu, o zadlužení Chlumce přijetím bankovního úvěru a o předražení se napsalo mnoho a napovídalo ještě více. Dnes neexistují velké investice ani státní nebo městské, kde by nebyly využívány bankovní úvěry. Chlumec není a nebyl výjimkou ani v minulosti. Byty na IV. etapě ani Dům s ošetřovatelskou službou by bez bankovních úvěrů nestály. V Dolních Zálezlech při rekonstrukci svého kulturního domu v roku 2018 také využili dlouhodobý bankovní úvěr (17 mil. Kč), který je dokonce více než dvakrát vyšší než celoroční rozpočet obce (8 mil. Kč) a nepovažují to za problém.

           Město Chlumec ze svých prostředků dokázalo zaplatit I. etapu rekonstrukce kulturního domu a všechny další skutečně náročné investice. Po II. etapě finančně dostatečně kryté bankovním úvěrem (60 mil. Kč) a dotacemi (10,2 mil. Kč) vstoupilo do nového volebního období se stavem k 31. 12. 2018 na účtech města v bance celých 55,8 mil. Kč! Splácení úvěru nezatíží roční rozpočty města více, než tomu bylo v předchozích letech ročně za všechny dříve přijaté investiční úvěry. O jakém zadlužení zde různí sýčkové rozšiřovali své pomluvy?

Předražení a vícenáklady a sankce

Mluvit obecně o předražení při rekonstrukci Kulturního domu a kina může ten, kdo ani po 30 letech života v tržním hospodářství nic nepochopil. Město zaplatilo jen takovou cenu, za kterou byla ochotná stavební práce nějaká stavební firma provést. Při dodržení architektonickém návrhu a při potřebné kvalitě stavebních materiálů navrhli architekti a projektanti stavbu, aby odpovídala svému významu a funkci. Kulturní dům není kozí chlívek ani garáž. V průběhu rekonstrukce se náklady díky vícepracím navýšily, což není neobvyklé u složitějších staveb - obzvlášť pak v případě rekonstrukcí. Odpověď na otázku, jak kvalita projektové přípravy, úplnost rozpočtu, požadavky investora a zhotovitele stavby ovlivnily navýšení nákladů, není jednoduchá. Můžeme jen konstatovat, že v rámci II. etapy došlo k dohodě na celkovém navýšení nákladů za stavební práce o 6,857 mil. Kč (10,7% původního rozpočtu) - z toho do 31. 10. 2018 činilo navýšení 1,821mil.Kč a od zvolení nového vedení města do konce roku 2018 to bylo o dalších 5,036Kč více.

Smluvní termín ukončení stavby 15. 9. 2018 byl prodloužen rozhodnutím starého zastupitelstva do 30. 11. 2018. Novou Radou města až do 31. 12. 2018. Za každý den prodlení s dokončením a předáním díla hrozila zhotoviteli podle smlouvy smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla. Po navýšení celkové ceny díla to konkrétně znamená sankci 141 970 Kč za každý den a v případě, že by ani 7. 1.2019 nebyla například ukončena pokládka podlah ve společenském sále, to odpovídá 993 790 Kč! Tak by zněla stručná odpověď panu Musilovi, který se dotazoval při prosincovém jednání zastupitelstva na částku, o kterou město přichází na sankcích, když namísto toho prodlužuje termín zhotoviteli stavby. A to je také jasná odpověď na podivné usnesení Rady města č.15/5R/2019 ze dne 9. 1. 2019 k bodu „Vyjádření rady města k e-mailům RNDr. Petra Jiráska“. Rada se může usnést na čemkoliv, třeba i na tom, že „Jirásek má rohy a židlím na sále chybí nohy“, ale nic se tím nezmění na faktech.

Ostrá kritiky Chlumecké alternativy na výběr a činnost zhotovitele stavby před volbami a odlišný názor na „konstruktivnost a vstřícnost“ zhotovitele stavby, kterým obhajoval další prodlužování termínu ukončení radní Petr Vodňanský na zastupitelstvu, je překvapující. Celý pohled na růst víceprací po 1. 11. 2018 a při dodržování podmínek smlouvy při ukončení stavby může vést k zamyšlení, že se vlastně neví, v jakém tričku dnes kdo hraje.

Při posledním jednání zastupitelstva byly Finanční a Kontrolní výbory pověřeny kontrolou organizace a důvodů při navyšování nákladů rekonstrukce. Vyčkejme a uvidíme, zda oba výbory mají praktický smysl a zda to nejsou jen psi, co mají gumové zuby.

Díky za vše těm, co uvěřili a přičinili se

Rekonstrukce Kulturního domu a kina skončila přes všechna úskalí, nedůvěru a překážky škarohlídů a pochybovačů. Doufejme, že bude občanům Chlumce sloužit dlouhé roky, kdy už nikdo dávno nebude vědět, kdo a jak se o rekonstrukci zasloužil. Smyslem nebylo vystavět zde někomu pomník. Potřebná podpora rekonstrukce se musela najít vždy nejméně u osmi zastupitelů při všech hlasováních 2015-2018, kdy zastupitelstvo projednávalo postupnou přípravu rekonstrukce kulturního domu, rozhodovalo o přestěhování městského úřadu, hlasovalo o financování z rozpočtu města a o bankovním úvěru nebo o žádostech na dotace. Jen při první prezentaci architektonické studie v roku 2015 našla idea podporu Ing. Maxy a dvou dalších Nezávislých, ale ani jednou po celou dobu u jediného zastupitele z KSČM. Na druhou stranu bylo pouze osm zastupitelů, Zdena Boháčková, Petr Dušánek, Zdeněk Herzina, Renata Kašpárková, Marian Melicher, Jan Průša a Roman Zettlitzer a autor tohoto článku, kteří ani jednou nezaváhali a jen díky tomu se podařilo přeměnit krásný sen o rekonstrukci kulturního domu a kina na skutečnost. Pozvat na takzvané „slavnostní otevření“ některé zastupitele z těch osmi pan starosta zapomněl. Děkuji jim tedy sám a snad nejen za sebe.                        PJ

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments