×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Město není realitní makléř

 

Obce ze své podstaty nejsou korporacemi zřízenými pro podnikání. Nejsou realitní kanceláří ani developerem, aby nemovitosti kupovaly, dalšími nákladnými investicemi zhodnocovaly, a za účelem zisku prodávaly nebo pronajímaly. Investovat do nákupu nemovitostí má u obcí smysl pouze tehdy, když je ke svému rozvoji skutečně potřebují. Pro obce jsou pozemky investicí v případě jejich budoucího nepeněžního užitku. Pozemky obvykle neztrácejí svou reálnou hodnotu, ale finanční prostředky do nich jsou dlouhodobě vázány. Obcím následně chybí při opravě a údržbě vlastního majetku nebo pro realizaci nových a skutečně rozvojových investic. Ekonomickou výhodnost při nákupu pozemků obcemi zcela znehodnotí časem inflace nákladů při realizaci staveb, které jsou odkládány. Zakoupení pozemků, dříve sběrných surovin v Chlumci, je příkladem, kdy nejde o dobrou investici a vlastně ani o investici. Jde o klasické umrtvení finančních prostředků do dlouhodobého kapitálu při koupi nemovitostí, které město evidentně nepotřebuje, neboť neumí využít ani své pozemky, který již vlastní.

Z materiálů předložených zastupitelstvu, ze zápisů komise pro dopravu a územní rozvoj a z vyjádření v Chlumeckém zpravodaji je poučné sledovat, jak se vyvíjelo a klopotně hledalo nějaké veřejností stravitelné zdůvodnění pro koupi pozemku bývalých sběrných surovin.

Už v listopadu 2019 přišla Komise pro dopravu a územní rozvoj pro areál s celou škálou možného využití, od víceúčelového sportovního zařízení, oddychové zóny spojené se Zámeckým rybníkem až po středisko Městských služeb.  Zajímavou byla myšlenka, že: „Odkupem pozemků získá město i možnost rozhodovat o případném budoucím prodeji/pronájmu potencionálním zájemcům a ovlivnit, co na pozemku město chce/nechce.“

V prosinci 2019 si zastupitelé přečetli, že město Chlumec údajně v současné době nevlastní pozemky, které by mohlo využít k dalšímu rozvoji a že pozemky lze proto využít k opětovnému provozu sběrných surovin a jako parkoviště pro autobusy. Do budoucna údajně město Chlumec počítá s využitím např. pro případnou výstavbu sportovní haly, která městu tolik chybí, nebo zde může být vytvořeno středisko a zázemí Městských služeb. Zastupitelstvo hlasování odložilo, když vyšlo najevo, že ani netuší o komplikovanosti a omezeních využitelnosti pozemků.

Pozemky rozděluje potok ve vlastnictví státu a LIDLu. Aktivní záplavová zóna potoka, vzdušné elektrické vedení vysokého napětí (ochranné pásmo 7m od krajních vodičů) a středotlaké plynovody (40m bezpečnostní pásmo) dvě třetiny z celého pozemku vylučují stavbu objektů. Na jednání v lednu 2020, přestože se plně potvrdila existence inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, žádný argument většinu ze zastupitelů od schválení koupě neodradil. Jen v pořadí důvodů se do čela vyhouplo budování sběrného dvora a odstavné místo pro vraky, což je vlastně totéž, a za nimi už jen nabídka pozemků k pronájmu k parkování autobusů a nákladních vozidel. 

Po schválení koupě se v komisi pro dopravu a územní rozvoj všichni tři zastupitelé, kteří pro usnesení sami hlasovali, se s koupí "ztotožnili". Úžasné překvapení, aby se tak neztotožnili. K hlavnímu záměru, vybudování zde střediska Městských služeb včetně postupného přestěhování pracovníků VPP a sběrného dvora do tohoto areálu se přidala novinka. Budovat u kotelny po uvolnění nová parkovací místa pro III. a IV. etapu.

V Chlumeckém zpravodaji pan starosta jen upřesnil, že v areálu u kotelny bude 20-30 parkovacích míst a zaperlil  novým originálním důvodem: „Velkokapacitní kontejnery a ostatní materiál budou přesunuty do objektu bývalé sběrny druhotných surovin v aleji, který město letos zakoupilo tak, aby prostor kotelny již esteticky dále naše občany nezatěžoval.“ Ing. Špička ve stejném Zpravodaji označil koupi za dobrou investici, protože pozemky nepodléhají inflaci a že si město samo určuje využití tohoto pozemku. Důvody zůstaly stejné-stěhování sběrného dvora, skladování autovlaků a opět nabídka pozemků sběrných surovin k pronájmu např. k parkování autobusů. Zdůraznění, že podle realitní kanceláře zájem o pozemek už projevila jedna společnost, která zde chtěla vytvořit parkoviště pro kamiony, mělo zažehnat obavy o nevhodném využití pozemku. Nevěřím realitkám, ale je zábavné porovnat protiklady v odůvodnění zastánců koupě. Na jedné straně vedení města před koupí i po koupi v odůvodnění argumentuje, že kupované pozemky mají sloužit pro parkování autobusů (dříve i nákladních vozidel). Netuším jakých ani proč! Na druhé straně koupi někým jiným pro stejný účel, odstavování kamionů, zavrhovali. Podle Ing. Špičky:"... , protože to by určitě nebylo pro Chlumec nic příjemného."

Celý přehled nabízí několik námětů k diskuzi. V první řadě zda město skutečně nemá pro svůj rozvoj, přesněji pro technické služby, dostatek svých ploch v centrálním hospodářském dvoře (u kotelny). Porovnejme si tedy stav a možnosti využití současného areálu s kupovanými pozemky. Druhým okruhem jsou výhody nebo nevýhody přestěhování hospodářského dvora od kotelny spojené s potřebou postupného přestěhování VPP z MŠ Pod Horkou jinam a zda bez přestěhování kontejnerů není možné v areálu umístit parkoviště pro III. a IV.etapu.

Odpovědí na potřebnost nových ploch nebo jejich nedostatek pro rozvoj technických služeb přehledně dokumentují níže sestavené tabulky. Obě lokality, včetně rezervy pro rozšíření areálu u kotelny podle územního plánu, si může každý prohlédnout na webu města.

 

Centrální hospodářský dvůr (u kotelny) - plocha v m2

 

Plocha celkem (m2)-oplocený areál

stavby

komunikace a kontejnery

volné plochy

bez omezení

v ochranných pásmech

Současnost

3700

395

590

750

2715

Rezerva

5289

0

0

588

4701

Celkem

8989

395

590

1338

7416

GAZ NET

213

213

0

0

0

           
 

Nově zakoupený areál (sběrné suroviny)

 

Plocha celkem (m2)-jen částečně oploceno

stavby

komunikace a kontejnery

volné plochy

 

bez omezení

v ochranných pásmech

Současnost

5336

191

0

1560

3585

Rezerva

0

0

0

0

0

Celkem

5336

191

0

1560

3585

Poznámka: Výměry ploch převzaty z katastru nemovitostí a měřením z územního plánu

Oplocený areál u kotelny má rozlohu 3926m2 (včetně 213m2 oplocené plynostanice GazNet) a volné nevyužité plochy měří 2715m2. Územní plán zde navrhnul další rozšíření západně a jižně o dalších 5289m2 (na obrázku Z35). Celkový areál u kotelny (bez GazNet) po rozšíření by měl rozlohu 8989m2 a z toho na volné plochy 8754m2!!! Uvnitř jsou dnes sklady a sociální zázemí v bývalé kotelně(395m2)a zpevněné komunikace a plochy s kontejnery (590m2). Jistým omezením při využití z hlediska zástavby je průběh elektrického vedení vysokého napětí (částečně vzdušně) a středotlakého plynu s jejich ochrannými pásmy. Výhodou je, že světlá výška v kotelně po již provedené demontáži strojního zařízení, zde doslova nabízí vnitřní vestavbu patra pro šatny a celé sociálního zázemí pro VPP. Pro případné stěhování z MŠ Pod Horkou jde o elegantní řešení s relativně nízkou finanční náročností. O nedostatku míst v mateřských školách se mluví roky, ale zatím šlo jen o laciné řeči. Například v letech 2014 - 2018 byla poptávka pro umístění dětí prakticky celá pokryta nabídkou. A prostory užívané dnes VPP jako šatny nikdy nebyly v MŠ užívány pro děti. Pro parkovací plochy s počtem 20-30 míst pro III. a IV. etapu, ať už si o odbornosti nápadu myslíme cokoliv, je v současném oploceném areálu více než dostatek volných ploch. Žádné stěhování kontejnerů od kotelny k tomu není potřebné.

Závěr je dost jednoduchý. Současný areál u kotelny byl zcela dostačující pro potřeby města a jeho technické služby. Areál byl nevyužit a umístění odstavných ploch by nebylo problémem. Pro rozšíření zde byla územním plánem vytvořena další rezerva plošně srovnatelná s celým zakoupeným areálem sběrných surovin. Finančním porovnání nákladů na rezervu a areálu sběrných surovin je jednoznačně ve prospěch areálu u kotelny. Rozšíření areálu o rezervu u kotelny od Státního pozemkového fondu by v tržní ceně nedosáhlo ani poloviční hodnoty zaplacené městem za areál sběrných surovin. Tam z 4,987 mil. Kč cenu tvořily stavby, oplocení a inženýrské sítě (2,747 mil. Kč).

V centrálním hospodářském dvoře (u bývalé kotelny) zůstanou plochy prakticky nevyužity. Areál sběrných surovin bude také poloprázdný, pokud tam město za další peníze neupraví plochy a nezačne je pronajímat pro nějaké cizí autobusy a kamiony. Jsme chudší o 5 milionů korun. Idea, množství práce a finance z let 2014-2018 při budování koncepce jednotného uceleného areálu technických služeb je v troskách. Důležíté pro občany zůstane sdělení pana starosty, že: „už vás nebude prostor kotelny esteticky zatěžovat.“ Hujerové, jásejte!

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments