×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Průmyslový park Chlumec – novodobý strašák a hledání viníka

Průmyslový park Chlumec, dlouhodobě připravovaný záměr výstavby průmyslové haly v Chlumci, se na přelomu roku stal předmětem zájmu zastupitelů. Hodnocení z hlediska životního prostředí podle zákona 100/2001Sb (dále jen EIA), diskutovala komise pro životní prostředí, Rada města a následně zastupitelstvo. Všem byly předloženy dílčí písemné stanoviska města vydané k záměru od roku 2015. Zcela opomenuty zůstaly jiné dokumenty a opatření, které předcházely tomuto roku a stanoviska města k záměru zásadně ovlivnily.

O „Průmyslovém parku v Chlumci“ víme, že jde o výstavbu průmyslového závodu zaměřeného na výrobu a montáž kovových součástek přesného střihu, který předpokládá vytvoření 340 nových pracovních míst  (z toho 60 v administrativě) ve třísměnném provozu. Areál závodu je navržen mimo zastavěné území Chlumce a jeho hranice tvoří lesní porost podél komunikace I/30 z Ústí do Chlumce, stará silnice III. třídy č. 25357 z Chabařovic do Chlumce a místní komunikací vedle Sempry až k podjezdu pod dálnicí (naproti skleníkům). Halu o rozměrech 265,3x97,3m, která je vnitřně účelově rozdělena pro výrobu, sklady a administrativu, v areálu doplňují komunikacemi a parkoviště a objekty technické infrastruktury (čistička odpadních vod, energetické centrum a inženýrské sítě). Z celkové rozlohy areálu tvoří vyhraněná zeleň 41 %! Při obsluze areálu se předpokládá vjezd a výjezd 45 nákladních aut/den (z toho v noci 5) a díky počtu zaměstnanců odpovídajících 200 osobních vozidel/den. Pro porovnání na silnici I/30 při sčítání dopravy 2016 byla naměřena průměrná intenzita 13 809 vozidel/den. Podrobnosti o záměru jsou veřejně přístupné na webu na portálu CENIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1136?lang=cs).

Strašení obyvatel obrovským dopravním zatížením areálu a dalšími negativními dopady na životní prostředí Chlumce nemá opodstatnění. Jde buď o rozšiřování falešných poplašných zpráv z nevědomosti, nebo jen o účelovou lež. Ostatně podmínkou realizace zde stále zůstává udělení jednoznačného souhlasu orgánů státní správy ochrany životního prostředí na základě komplexního vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) a to ve všech souvislostech podle zákona 100/2001Sb. Na druhou stranu přínosem pro Chlumec mohou být vedle nových pracovních příležitostí, také navýšení příjmů daně z nemovitostí (ročně cca o 510 tis. Kč), zvýšení příjmů města od státu z rozpočtového určení daní a zvýšení intenzity MHD mezi Chlumcem a okolními městy.

Ze všech zastupitelstvu předložených písemných dokumentů týkajících se záměru po roku 2015 za podstatné můžeme považovat pouze tři. Usnesení Rady města z roku 2015 o schválení stavebního záměru, který městu předložila společnost Accolade CZ s.r.o. v zastoupení RotaGroup, se specifikací vstupních podmínek pro projektovou přípravu. V roku 2017 Radou města dále schválila návrhy smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v pozemku města Chlumec p.č.791 se společnostmi GasNet s.r.o. a Severočeskou vodárenskou společností a.s. k překládkám inženýrských sítí vyvolaných stavbou „Průmyslový park Chlumec“. Největší kritiku a pozornost ovšem vyvolal mnou, jako místostarostou podepsaný souhlas k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí v roku 2017, protože nebyl předem projednán v Radě města. Je to nesporně mé pochybení, které ovšem pro další průběh nemělo a nemá absolutně žádný význam. Městu Chlumec ze zákona náleží právo před vydáním každého rozhodnutí o umístění každé stavby stavebním úřadem účastnit se územních řízení a do termínu stanovenému stavebním úřadem podat své stanovisko. Od roku 2017 uplynuly čtyři roky a stavební úřad dosud žádné územní rozhodnutí o umístění stavby „Průmyslový park Chlumec“ nevydal. Investor o ně dosud ani nepožádal, takže neproběhlo ani územní řízení, ve kterém by se město mohlo vyjádřit. Chlumci jeho plné právo včas se k záměru vyjádřit zůstalo zachováno a městu nevznikla žádná natož vyčíslitelná škoda.

Zásadní význam při posuzování záměru ze strany města v letech 2015-2017 sehrály úplně jiné skutečnosti a to závaznost platné územně plánovací dokumentace, které schválilo zastupitelstvo Chlumce. Umístění „Průmyslového parku Chlumec“ se totiž nachází na nezastavěné ploše, která byla a stále je určena pro novou zástavbu zařízení výroby a skladování (dnes označena jako Z32 -plocha smíšená výrobní). Najdeme ji v původním územním plánu (vypracoval Ing. arch. Charvát), který byl schválen před rokem 2010. Se stejnou funkcí byla převzata do nového územního plánu, od schválení zadání pro jeho vypracování k veřejnému projednání v letech 2013-2014 a zůstala tam i při konečném schválení výsledného verze dnes platného územního plánu v roku 2017 (vypracoval Ing. Jetel). Za tu dobu se ve vedení měst vystřídali Roman Hanusch, v letech 2010-2014 funkci starosty zastával Ing. Maxa, který dokonce byl pověřen funkcí zastupitele jednajícího za město s pořizovatelem územního plánu, a nakonec podepisoval nový návrh starosta Ing. Zettlitzera. Měnili se starostové a zastupitelé, ale dlouhodobá a závazná koncepce v územním plánu zůstávala bez změn.

V letech 2013 až 2017, kdy byl nový územní plán pořizován, projednáván a schválen zastupitelstvem města nikde nenajdete, že by při projednávání byly podány nějaké námitky a připomínky k navrženému využití pozemku pro výrobu. Zastupitelé, občané, spolky ani orgány státní správy včetně ochrany životního prostředí nepodal k navržení „Z32 - smíšené výrobní plochy“ žádné námitky, podněty ani připomínky. Ve všech krocích, jednáních, usneseních Rady města a vydaných vyjádřeních po roku 2015, včetně dnes zpochybňovaných, byla proto plně a striktně respektována závaznost platného územního plánu a uplatňovány byly pouze podmínky, jak byly po roku 2015 koncipovány v novém územním plánu. Každý jiný postup by byl nelegální, v rozporu s platnými usneseními zastupitelstva a závazností územního plánu. Všichni, kdo nyní hlasně vykřikují a hledají viníka, měli protestovat a řvát v době, kdy se nový územní plán připravoval a schvaloval.

Investor pouze využil nabídku vlastníka pozemku a podmínky, které mu město v územním plánu stanovilo. Žádná Rada města, ani místostarosta RNDr. Jirásek, v letech 2014-2018 zde neuplatnila své vlastní vize a nepřišla sama s nápadem na umístění „Průmyslového areálu Chlumec“. Bez ohledu na můj osobní názor, že Chlumec by neměl zůstat pouhým sídlištěm a satelitem pro krajské město, tak je mi jedno, jaký bude výsledek současného kvasu. Jsem přesvědčen, že urbanisté navrhli vhodné a kompromisní řešení při umístění areálu v souladu s proporcionálním rozvojem města. Rada města ani celé zastupitelstvo pouhým vyhlášením nemají právo změnit územní plán, ale musí respektovat postup podle zákona o územním plánování. Jaké důsledky z případné změny, doslova kotrmelce, vyvodí vlastník pozemku a investor, který do přípravy vložil značné úsilí, čas a finanční prostředky, si představit dokážu. A to není už vůbec optimistická a laciná představa. Populistů bojující proti všemu se najde všude dost. A rozhořčených, kteří o záměru dnes píší, přestože o něm a všech souvislostech nic nevědí, je také dost.  Je to mnohem lehčí než něco užitečné vytvořit.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Sophia Seo

  Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. เว็บแทงบอลดีที่สุดUFABET

 • Guest - Sophia Seo

  Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.Fortune Tiger

 • Guest - SMART WIN

  什麽是保持青春的秘訣?就是每天都樂觀自信地生活,做自己喜歡做的事,活出精彩人生!我們憑藉創新的科學研發,膚色不均

 • We have a site for sports games. You must be interested. fishing joy online game

 • Guest - 카지노솔루션

  이러한 유형의 주제를 검색하는 거의 모든 사람들에게 도움이되기를 바랍니다. 저는이 웹 사이트가 그러한 주제에 가장 적합하다고 생각합니다. 좋은 작품과 기사의 품질.
  카지노솔루션

 • Guest - 메이저사이트

  Very rapidly this web site will be famoous among all blog users due to it’s pleasant articles. 메이저사이트

 • Guest - sophia

  I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. ThanksPROSTADINE REVIEW

 • Guest - 토토사이트추천

  This article will be revisited by me as I travel for work. I’m impressed with the amount of information you were able to put in your article. It’s obviously skillfully written by a gifted writer. <a href="/https://totowho.com/" target="_blank">토토사이트추천</a>

 • Guest - 토토사이트추천

  This article will be revisited by me as I travel for work. I’m impressed with the amount of information you were able to put in your article. It’s obviously skillfully written by a gifted writer. 토토사이트추천

 • ทางเข้า biobet คาสิโนออนไลน์ที่ทำเงินได้แบบไม่จำกัด